VBATools

Zamiana telefonu Inny na Główny w kontaktach Outlooka

by on Aug.17, 2010, under Outlook, Porady

Prawdopodobnie po imporcie kontaktów z telefonu GSM lub innych narzędzi importujacych, możemy napotkać na problem polegający na przypisaniu numerów telefonu do kategorii “Inne” zamiast “Telefon komórkowy” czy “Główny (widoczny jako praca)”.

Jednym z rozwiązań jest export kontaktów do Excela, poprzez wbudowany mechanizm Outlooka i po przez przeniesienie danych z jednej kolumny do drugiej. Zabawa zaczyna się w tedy gdy docelowa kategoria telefonu jest już wypełniona. Kłopotliwe jest tak po prostu nadpisanie danych. Czeka nas ręczna zabawa z rekordami.

Chciałbym zaproponować proste rozwiązanie polegające na uruchomieniu procedury w VisualBasic4App, która to tylko w przypadku kiedy brak telefonu głównego a kategoria telefonu Inny posiada wpisany numer to procedura go przeniesie.

Sub Zmaina_telefonu_inny_na_glowny()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oContact As ContactItem
Dim oContactFolder As MAPIFolder
Dim nCounter&, item As ContactItem, Ile&: Ile = 0

Set oContactFolder = Application.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderContacts)
For Each item In oContactFolder.Items
 DoEvents
 Ile = Ile + 1
 Set oContact = item

 If Not oContact Is Nothing Then
 With oContact
 If Len(Trim(.PrimaryTelephoneNumber)) = 0 And _
 Len(Trim(.OtherTelephoneNumber)) > 0 Then
 .PrimaryTelephoneNumber = Trim(.OtherTelephoneNumber)
 .Save
 nCounter = nCounter + 1
 End If
 End With
 End If
 If Not oContact Is Nothing Then Set oContact = Nothing
Next
If Not oContactFolder Is Nothing Then Set oContactFolder = Nothing
 MsgBox nCounter & " na " & Ile & " kontaktów przetworzonych.", _
 vbInformation, "Machine by OShon VBATools.pl"
End Sub

Oczywiście kategorie telefonu można dowolnie zamienić.

Inne parametry odpowiadające za telefon (dot 2007)

.AssistantTelephoneNumber
.Business2TelephoneNumber
.BusinessTelephoneNumber
.CallbackTelephoneNumber
.CarTelephoneNumber
.CompanyMainTelephoneNumber
.Home2TelephoneNumber
.HomeFaxNumber
.HomeTelephoneNumber
.MobileTelephoneNumber
.OtherFaxNumber
.OtherTelephoneNumber
.PagerNumber
.PrimaryTelephoneNumber
.RadioTelephoneNumber
.TelexNumber

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

.

:, , , ,

Leave a Reply