VBATools

Licencjonowanie

Poniżej przedstawiona jest standardowa treść licencji na oprogramowanie dla środowiska MS Office:

Program w formie dodatku do <środowisko> pt. <nazwa programu> jest narzędziem napisanym dla firmy VBATools.pl co stanowi jej własność.
Używanie programu w celach prywatnych oraz dla użytku firm trzecich oparte jest na odrębnej umowie sprzedaży, wykorzystania jego funkcjonalności oraz wykorzystania technologii rozszerzenia dodatku o elementy charakterystyczne dla tej firmy.
Cena usług programistycznych, licencji oraz możliwości rozszerzenia narzędzia jest przedmiotem oddzielnej dokumentacji. Redystrybucje prowadzi VBATools.pl z ramienia posiadania praw autorskich do ww aplikacji. Oferowane rozwiązania są zamknięte, skompilowne bez dostępu do kodu źródłowego. Nieautoryzowane próby złamania zabezpieczeń uważa się za naruszenie warunków licencji.
Bez posiadania udokumentowanego zakupu, użytkowanie aplikacji uznaje się za bezprawne. Wszelkie naruszenia praw autorskich wynikających z powielania czy wykorzystania kodu aplikacji podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z jej późniejszymi modyfikacjami. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904, tj., z późn.zm.).

Chroniąc prawa użytkownika jak oraz interesy producenta oprogramowania, dopuszczalna jest praca aplikacji w obrębie 1 licencji na 1-nym profilu komputera. Dopuszczona jest jednak możliwość bezpłatnego przeniesienia licencji na inną jednostkę. W przypadku wykrycia zastosowania aplikacji na różnych komputerach, w różnych lokalizacjach będzie wnioskowało to o nadużycie spowodowane przekazaniem licencji osobom nie związanym umową kupna. W takich przypadkach działania takie będą naruszeniem warunków licencji co w konsekwencji będzie prowadziło do zdalnego wyłączenia aplikacji oraz sankcji karnych przewidzianych z polskim prawie.

Instalacja aplikacji na wielu jednostkach regulowana jest ilością zakupionych licencji. Instalacja na serwerze traktuje każde konto na którym zostało zainstalowane oprogramowanie jako odrębna licencja.

Instalacja i użytkowanie oprogramowania niezgodnego z zakupem licencji rozumiane jest jako zerwanie warunków umowy licencyjnej z winy nabywcy, co skutkować będzie blokadą oprogramowania oraz zaprzestanie świadczenia usługi serwisowej przysługującej po zakupie. Nabywca nie będzie mógł w chwilą takiego postępowania liczyć na odnowienie współpracy przez dokupienia brakującej ilości licencji. Jeżeli ilość licencji jest niewystarczająca należy uzyskać je zanim zakupiony wcześniej program zostanie rozpropagowany u nabywcy pierwotnej licencji.

Program oferowany w ramach VBATools jest przedmiotem licencji udzielonej użytkownikowi lub podmiotowi reprezentującymi przez zamawiającego i tylko jemu, na czas ograniczony lub nieograniczony. Użytkownik dokonując zakupu potwierdza niniejszym iż nie nabywa żadnych praw z tytułu własności do programu, a niniejszej umowy nie powinno się interpretować jako sprzedaży praw do programu, w szczególności do jego modyfikacji czy dalszej odsprzedaży. Możliwe jest jednak wydanie licencji dla innego podmiotu w drodze przedstawicielstwa. Mając na uwadze iż programy użytkowe, w większości przypadków służą do zmiany danych źródłowych, nabywca zobowiązany jest przygotować ich kopię, co jest równoznaczne ze zwolnieniem od odpowiedzialności za szkody jakie może przynieść niewłaściwe ich użytkowanie.

Nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, jeśli oprogramowanie jest kupione w systemie subskrypcyjnym. Rozliczenie zwrotu będzie liczone w pełnych msc jego trwania. Jeżeli oprogramowanie zostało sprzedane bez okresu końca świadczenia usługi, to można to zrobić jedynie do 14 dni po zakupie pod warunkiem że wydany został klucz licencyjny.