VBATools

Zamiana właściciela komentarza

by on May.26, 2011, under Excel, Porady

Chęć zmiany właściciela komentarza, jest procesem dość podejrzanym, jednakże w przypadku kiedy użytkujemy kilka jednostek zdarza się że przygotowany wcześniej materiał wypada u standaryzować. W przypadku kilku komentarzy edycja wpisanej przez automat nazwy użytkownika ręcznie jest uciążliwe, lecz możliwe. Lecz gdy ich jest już kilkanaście/kilkadziesiąt to praca taka bezsensownie się wydłuża.

W tym przypadku pomocny może być kod VBA, który sprawdzi czy jest wpisana informacja o użytkowniku i wycinając go wstawi aktualnie obowiązujący z zachowaniem jednakowego formatowania wpisu. Procedura odnosi się do wszystkich komentarzy wpisanych w aktywnym arkuszu.

XL_VBA_Zamiana_wlasciciela_komentarza

Rys.1 Zamiana przed i po wykonaniu poniższego kodu

Option Explicit

Sub Zamiana_wlasciciela_komentarzy()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim tekst$, dlK&, pozDwu&
 Dim kom As Range, user$

 With Application
 user = .UserName
 .ScreenUpdating = False
 End With
 For Each kom In ThisWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Range(Cells(1, 1), _
 Cells.SpecialCells(xlLastCell).Address)
 On Error Resume Next
 dlK = 0
 dlK = Len(kom.Comment.Text)
 tekst = kom.Comment.Text
 On Error GoTo 0

 If dlK = 0 Then GoTo dalej
 pozDwu = InStr(1, tekst, Chr(10))
 tekst = Mid(tekst, pozDwu + 1, Len(tekst) - pozDwu)
 With kom
 On Error Resume Next
 .Comment.Delete
 On Error GoTo 0
 .AddComment
 .Comment.Text Text:=user & ":" & Chr(10) & tekst
 .Comment.Shape.TextFrame.Characters(1, Len(user)+1).Font.Bold = True
 End With
dalej:
 Next kom
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Zawarte tutaj udogodnienie zostało wdrożone w dodatku Zarządzanie komentarzami w Excelu

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała