VBATools

Tworzenie wiadomości na podstawie hiperlinka zawartego w treści

by on Dec.02, 2011, under Outlook, Porady

Otóż otrzymujemy wiadomość, w której znajduje się hiperlink, dzięki któremu otwierana jest nowa wiadomość z  przygotowanym adresem odbiorcy oraz jego tytułu. Jak utworzyć wiadomość nie otwierając jej i nie klikając na link, a jedynie wskazując wiadomość w folderze.

Sub Generowanie_maila_na_podstawie_hiperlinka()
 'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim oMail  As MailItem, oMailItem As MailItem
 On Error GoTo koniec
 Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
  Case "Explorer":  Set oMail = ActiveExplorer.Selection.item(1)
  Case "Inspector": Set oMail = ActiveInspector.CurrentItem
  Case Else: Exit Sub
 End Select
 Set oMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)
 oMailItem.Subject = Replace(Split(Split(oMail.Body, "subject=")(1), """")(0), "%20", " ")
 oMailItem.To = Split(Split(oMail.Body, "mailto:")(1), "?")(0)
 oMailItem.Display

 oMail.UnRead = False 'oznaczenie jako przeczytana
 oMail.Save
 Set oMail = Nothing
 Set oMailItem = Nothing
 Exit Sub
koniec:
 MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

Rozwiązanie nie sprawdzi się w przypadku kiedy wiadomość będzie zawierała kilka hiperlinków tworzących wiadomość. Aby ją dopasować należało by się oprzeć na treści hiperlinka.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, ,

Leave a Reply