VBATools

Kopiowanie tabeli z Worda do Excela

by on Oct.03, 2011, under Excel, Porady, Word

Jak skopiować konkretną tabelę z Worda do Excela w tle?

Wpierw należy odczytać nr tabeli w dokumencie, ponieważ MS Word zapisuje kolejno tabele i jedynie w ten właśnie sposób można się do nich odwołać. W poniższej procedurze do stałej przypisujemy jej numer a następnie, po określeniu pozycji kursora następuje jej wklejenie.

Sub Tabela_z_WtoXL()
'MVP OShon from VBATools.pl
Const nr_tabeli As Integer = 2                  'Numer tabeli

Dim wdApp As Object
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")

 Dim FileName As Variant
 FileName = Application.GetOpenFilename( _
 filefilter:="Pliki Worda (*.doc*),*.doc*", _
 Title:="Wybierz plik do importu danych")

 If FileName = False Then
   MsgBox "Nie wybrano żadnego pliku!", vbExclamation, "VBATools.pl"
   Exit Sub
 End If
With wdApp
 .Visible = False
 .Documents.Open FileName:=FileName
 If .ActiveDocument.Tables.Count < nr_tabeli Then GoTo blad
 .ActiveDocument.Tables(nr_tabeli).Range.Copy
 Sheets("arkusz1").Range("a6").Select         'Ustawienie kursora
 ActiveSheet.Paste                            'Kopiowanie do Excela
 .ActiveWindow.Close
End With
Set wdApp = Nothing

Exit Sub
blad:
 MsgBox "Wybrany plik nie posiada tabeli nr:" & nr_tabeli, _
 vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała