VBATools

Export danych adresowych nadawców do Excela

by on Dec.16, 2011, under Excel, Outlook, Porady

Wiele czynności związanych z wysyłką emailingu marketingowego jest związane z późniejszymi raportami z działalności. Jak połączyć dane w folderach Outlooka z Excelem?

Można użyć darmowego programu CodeTwo Outlook Export i zapisać adresy do pliku, który następnie otworzyć plik Excelem, jednakże czasem nie można nic instalować i jedynym rozwiązaniem jest makro.

Uruchomić go można w developerze VBA (Alt+F11) w sekcji module.

Po artykule dotyczącym export wiadomości do excela, wiemy już jak użyć późnego wiązania – teraz go zastosujemy.

Jeśli nie ma się doświadczenia polecam przeczytać artykuł Instalacja i uruchamianie makr.

Option Explicit
Sub Zapis_maili_przychodzacych_Excel(oMail As MailItem)
'MVP OShon from VBATools.pl
If oMail.Class <> 43 Then Exit Sub 'olMail
Dim XLApp As Object 'Excel.Application
Dim wkb As Object, wks As Object, max_row&
Const sciezka$ = "c:\temp\OLvXL_adresy.xlsx"
Set XLApp = CreateObject("Excel.Application")
 XLApp.Visible = False
 If FileExists(sciezka) = False Then
  XLApp.Workbooks.Add
  XLApp.ActiveWorkbook.SaveAs sciezka
 Else
  XLApp.Workbooks.Open sciezka
 End If

 Set wkb = XLApp.ActiveWorkbook
 Set wks = wkb.Sheets(1)
 With wks
 .Activate
 max_row = .Cells(.Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
 If max_row = 1 Then
  .Cells(1, 1).value = "SenderEmailAddress"
  .Cells(1, 2).value = "SenderName"
 End If
 .Cells(max_row + 1, 1).value = oMail.SenderEmailAddress
 .Cells(max_row + 1, 2).value = oMail.SenderName
 End With
 wkb.Close True
 XLApp.Quit
 Set wkb = Nothing
 Set wks = Nothing
 Set XLApp = Nothing
End Sub

Private Function FileExists(FilePath As String) As Boolean
On Error GoTo Blad
 FileExists = Len(Dir(FilePath, vbDirectory Or vbHidden Or vbSystem)) > 0
Exit Function
Blad:
FileExists = False
End Function
)

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

 

Jak podpinamy jako reguła? Po osadzeniu kodu w module VBA zaznaczamy pocztę przychodząca i akceptujemy komunikat o akceptacji wszystkich przychodzących wiadomości. Reszta wg poniższego ekranu:

OL_Regula_zapis_adresow_do_Excela

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

2 Comments for this entry

 • Roman

  Witam,
  podczas uruchamiania makra wyskakuje błąd: “Variable not defined” i zaznacza xlUp w wierszu:

  max_row = .Cells(.Rows.Count, “a”).End(xlUp).Row

  Pozdrawiam

  • vbatools

   Należy w referencjach dodać kontrolkę Excela, albo zmienić parametr xlup na wartość -4162
   Parametry takie można odszukać w bibliotece developera [F2]

Leave a Reply