VBATools

Zapisanie nazwy plików załącznika do treści wiadomości

by on Jul.12, 2010, under Outlook, Porady

Jeden z forumowiczów chciał przekazać nazwy załączników wiadomości do treści tej wiadomości. Oczywiście można by na to popatrzeć szerzej i przy wykorzystaniu poniższej procedury aby przekazać te dane do baz zewnętrznych. Wszystko kwestia potrzeb.

Poniższe makro działa na otwartej wiadomości lub zaznaczonych wiadomości w dowolnym folderze.
Dla nowej wiadomości będzie działać po jej zapisaniu (Ctrl+s) w folderze wiadomości roboczych i ponowne otwarcie lub zaznaczenie:

Option Explicit
Sub Dodaj_nazwy_zalacznikow_do_tresci_maila()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oMail As MailItem,  item As Object, pliki$
Dim attach As Attachment
Dim oAttach As  Attachment
 'Przetwarzaj wszystkie zaznaczone elementy
 For  Each item In ActiveExplorer.Selection
 DoEvents
 If  item.Attachments.Count > 0 Then
 Set oMail = item
 For Each attach In item.Attachments
 Set  oAttach = attach
 If oAttach.Type = olByValue Or  oAttach.Type = olEmbeddeditem Then _
 pliki = pliki  & oAttach.fileName & ", "
 If Not oAttach Is  Nothing Then Set oAttach = Nothing
 Next
 pliki = "Załączone pliki: " & Mid$(pliki, 1, Len(pliki) - 2)
 'test
 'MsgBox pliki, vbInformation, oMail.Subject
 If oMail.HTMLBody <> "" Then
 oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "<br/> <br/>" &  pliki
 Else
 oMail.Body =  oMail.Body & vbCr & vbCr & pliki
 End If
 oMail.Save
 pliki = ""
 End If
 If Not oMail Is Nothing Then Set oMail = Nothing
 Next
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply