VBATools

Wyświetlenie animowanej treści w wiadomości Email

by on Aug.31, 2011, under Outlook, Porady

W wersji >=2007, ze względu na możliwość ataków związanych z osadzeniem złośliwego kodu w plikach animowanych [GIF] producent zrezygnował z ich pokazaniem w treści wiadomości. O ile autor wiadomości będzie na liście zaufanych odbiorców obrazek wyświetli się ale ukarze tylko klatkę nr1 (bez animacji).

Aby podglądnąć wiadomość, podobnie jak to było w wersjach wcześniejszych należy wywołać procedurę przekazania jej do przeglądarki internetowej.

Sub Otwieraj_w_Przegladarce()
'Mod by MVP OShon from VBATools.pl
 Dim Konwertuj As Boolean: Konwertuj = False
 Dim ZamienNaHTML As Boolean: ZamienNaHTML = True
 Dim OutlookConvert As Boolean: OutlookConvert = True
 Dim WierszHTML$, objFile As Object, Zaznaczono As Outlook.Selection
 Dim FSO As Object, NazwaPliku As Variant
 Const Przegladarka$ = "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
 'można zmienić przeglądarkę z IE na inną.
 Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
 Set NazwaPliku = FSO.GetSpecialFolder(2)

 Dim ZaznaczonaWiadomosc As MailItem
 Set Zaznaczono = Application.ActiveExplorer.Selection
 If Zaznaczono.Count = 0 Then
  MsgBox "Zaznacz wiadomość!", vbExclamation, "VBATools": Exit Sub
 ElseIf Zaznaczono.Count > 1 Then
  MsgBox "Zaznacz tylko jedną wiadomość!", vbExclamation, "VBATools": Exit Sub
 End If

 Set ZaznaczonaWiadomosc = Zaznaczono.item(1)
 If ZaznaczonaWiadomosc.BodyFormat = olFormatHTML And Konwertuj = False Then
  WierszHTML = ZaznaczonaWiadomosc.HTMLBody
  If ZamienNaHTML = False Then
   OutlookConvert = False
  Else
   If InStr(UCase(WierszHTML), UCase("src=""cid:")) = 0 Then OutlookConvert = False
  End If
 End If

 NazwaPliku = NazwaPliku & "" & "VBATools.htm"
 If OutlookConvert = False Then
 Set objFile = FSO.CreateTextFile(NazwaPliku, True)
 objFile.Write "" & WierszHTML
 objFile.Close
 Set objFile = Nothing
 Else
 ZaznaczonaWiadomosc.SaveAs NazwaPliku, olHTML
 End If
 Shell Przegladarka & " " & NazwaPliku, vbNormalFocus

 Set FSO = Nothing
 Set NazwaPliku = Nothing
 Set Zaznaczono = Nothing
 Set ZaznaczonaWiadomosc = Nothing
End Sub

Aby czerpać większą korzyść z pow kodu, można przypisać procedurę do przycisku osadzonego w menu programu Outlook. Sposób ten opisany jest w osobnym artykule.

Rozwiązanie te zostało zapożyczone i w części nie jest moim pomysłem.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała