VBATools

Ustawienie czasu spotkania innego niż domyślne 30 min

by on Jun.06, 2011, under Outlook, Porady

Prawy klawisz na oknie kalendarza/Inne ustawienia. Tak można zmienić parametr “Skala czasu”.

OL_Formatowanie_widoku_dnia

Rys 1. Ustawienie parametrów widoku

OL_Formatowanie_widoku_dnia2 Jednakże dotyczy on jedynie zastosowania w obiektach dla danego folderu.
W momencie wywołania wydarzenia bądź wezwania w innym widoku (np folderu pocztowego) wartość ta, dalej będzie realizowana na poziomie ustawień pierwotnych (czyli 30 min).Niestety nie ma ustawień globalnych dotyczących domyślnego interwału czasowego dla spotkań, ani z poziomu interfejsu użytkownika, ani w rejestrze systemu.

Rys 2. Tworzenie obiektów z folderu poczty

Można jednak zaprogramować taką czynność realizowaną podczas utworzenia nowego obiektu typu Spotkanie lub Zaproszenie na spotkanie.

Dim WithEvents m_objApp As Outlook.AppointmentItem

 Private Sub Application_ItemLoad(ByVal Item As Object)
   If Item.Class = olAppointment Then Set m_objApp = Item 
 End Sub

 Private Sub m_objApp_Open(Cancel As Boolean) 
   m_objApp.End = m_objApp.Start + 0.042
 End Sub

Jeśli realizowana jest ta czynność cyklicznie, a treść zaproszenia na spotkanie jest stała można zastosować dodatkowe linijki kodu:

 m_objApp.Subject = "Operatywka"
 m_objApp.Importance = olImportanceHigh
 m_objApp.Categories = "CRM"
 m_objApp.Recipients.Add "a@mail.pl"
 m_objApp.Recipients.Add "b@mail.pl"
 m_objApp.Location = "Sala Kraków"
 m_objApp.Body = "Proszę o przygotowaniu raportów działań operacyjnych." _
 & vbCr & "--Sekretariat--"

OL_Formatowanie_widoku_dnia3

Rys 3. Przygotowanie wcześniej sparametryzowanego zaproszenia na spotkanie

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply