VBATools

Podgląd treści wiadomości.

by on Feb.01, 2012, under Outlook, Porady

Często podczas automatyzacji chcemy się odwołać do treści wiadomości, jednak jak ją podglądnąć?

Aby przetestować kontent najlepiej jest wyświetlić treść w oknie immediate. Samo okno wywołujemy przy pomocy skrótu klawiszowego [Ctrl+G] lub wybieramy z menu developera VBA.

Poniższa procedura pobiera dla zaznaczonej wiadomości lub otwartej i aktywnie wskazanej treść w postaci czystego tekstu lub kodu PHP, jaki stosowany jest w wiadomościach HTML.

Sub kotku_co_masz_w_srodku()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim oMail As MailItem
 On Error GoTo koniec
 Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
 Case "Explorer":  Set oMail = ActiveExplorer.Selection.Item(1)
 Case "Inspector": Set oMail = ActiveInspector.CurrentItem
 Case Else: Exit Sub
 End Select
If oMail.BodyFormat = olFormatHTML Then _
 Debug.Print oMail.HTMLBody Else _
 Debug.Print oMail.Body
 Set oMail = Nothing
 Exit Sub
koniec:
 MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

Dobrze jest przenieść wyświetlenie kontentu z okna debagowania na formę z Textboxem.

Dalsza obróbka może być przeprowadzona przy pomocy funkcji instr(), operatora like lub przekazania wartości przełącznika dla podjęcia dalszych działań.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora

:, , , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała