VBATools

Jedna odpowiedź do kilku adresatów

by on Jun.29, 2010, under Outlook, Porady

Outlook nie posiada możliwości nadania odpowiedzi jednobrzmiącej do kilku adresatów w jednym obiekcie.

OL_Wysylka_do_wielu_mini

Rys 1. Zachowanie menu podczas zaznaczenia wielu wiadomości.

Przy pomocy prostego makra można po zaznaczeniu wiadomości (Ctrl+L i Przycisk myszy) uruchomić poniższą procedurę (Alt+F8).

W zależności od potrzeb adresatów można umieścić w polu DO, DW lub UDW. Steruje tym stała “jak

Option Explicit
Sub Odpowiedz_do_wielu()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim oNewMail As MailItem, oMail As Object
 Dim NoDupes As New Collection, adresy$, ile As Variant
 Const jak& = 1 'określenie formy nadania, można przypisać do radiobuttonów
 Set oNewMail = CreateItem(olMailItem)

 On Error Resume Next
 For Each oMail In Application.ActiveExplorer.Selection
    NoDupes.Add oMail.SenderEmailAddress, CStr(oMail.SenderEmailAddress)
 Next oMail
 On Error GoTo blad

 For Each ile In NoDupes
    adresy = adresy & ile & "; "
 Next ile
 'Wysyłanie wiadomości w polu DO = 1, DW = 2, UDW = 3
 Select Case jak
    Case 1: oNewMail.To = Left(adresy, Len(adresy) - 2)
    Case 2: oNewMail.CC = Left(adresy, Len(adresy) - 2)
    Case 3: oNewMail.BCC = Left(adresy, Len(adresy) - 2)
 End Select

 oNewMail.Display
koniec:
 Set oNewMail = Nothing
Exit Sub
blad:
 MsgBox "Błąd wykonania procedury ''Odpowiedz do wielu''" & vbCr _
 & "Zaznacz wiadomości przy pomocy klawisza (Ctrl+Lewy klawisz myszki) i ponów operacje.", _
 vbInformation, "Informacja o błędzie. VBATools.pl"
Resume koniec
End Sub

Osadzenie procedury można znaleźć w artykule: Instalacja i uruchamianie makr
Efektywnie jest dla powtarzalnej czynności dodać przycisk na pasku zadań zgodnie z artykułem: Uruchamianie makr przyciskiem na pasku narzędzi, lub dla wersji 2007/10 jako przycisk szybkiego uruchamiania.

Przy częstym użytkowaniu procedury, przy pozostawianiu możliwości wskazania obszaru uzupełnienia pól można wykonać następującą formę, przypisując pod przyciski do wartości stałej “jak” opisanej pow.:

OL_Odpowiedzi

Rys 2. Interfejs wykonany na potrzeby pow procedury.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

Odpowiedz_do_wielu
:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała